S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
  •   +421 907 956 512
  •   info@doplnkyvbyte.sk


OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu Všetky povinné položky objednávkového formulára .
*ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. S odoslanim objednávky kupujúci súhlasí s povinnosťou platby za objednaný tovar.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.


2. ZMLUVNÉ STRANY

"Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. emailom alebo faxom.
"Predávajúcim" sa rozumie Ing Ľubomír Plančár – BMP, Juh 1057, 09301 Vranov n/T, IČO: 34900594, DIČ: 1020000597, zapísaný na OS Vranov n/T, číslo ŽR 713-4835.

 

3. DODACIE PODMIENKY

Tovar je doručovaný kupujúcemu v pracovné dni 3 až 6 dní od objednávky v závislosti od objednaného tovaru (pri niektorých jedálenských setoch do 15 dní, prípadne na objednávku). Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

 

4. CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB PLATBY

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

- Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

- Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet VUB a.s., č.ú. 1246824557/0200, Variabilný symbol – číslo faktury. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200 € (6025,2 Sk)- má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

5. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Pri preprave zásielkovou službou môže dôjsť k poškodeniu tovaru. Tovar je na prepravu poistený. Ak nahlásite poškodenie tovaru do 24 hodín od prevzatia, poškodený tovar je možné u prepravcu reklamovať. Po uvedenej dobe reklamácia rozbitia alebo mechanického poškodenia nie je možná!!!

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar  na vlastné náklady na adresu  predávajúceho: Ing. Ľubomír Plančár – BMP, Juh 1057, 09301 Vranov n/T.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.


6. NÁROK NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO ZANIKÁ:

- nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry, dodacieho listu alebo záručného listu
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- fyzickým alebo chemickým poškodením tovaru Kupujúcim
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením pri vlastnej doprave tovaru, poškodením ohňom, alebo inými zásahom vyššej moci
- zásahom a manipulovanie s tovarom neoprávnenej osoby
- poškodením tovaru zjavne nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým spôsobom na ktorý je tovar určený
- mechanickým poškodením tovaru - poškriabanie tovaru kovovými predmetmi, praskliny, odbité časti pri porceláne a vázach

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené predávajúcemu. Po ďalšom dohovore predávajúceho a kupujúceho (písomne, telefonicky, e-mailom), tovar môže byť odoslaný do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho, tovar odporúčame vo vlastnom záujme poistiť nakoľko predávajúci neručí za jeho poškodenie alebo prípadnú stratu pri preprave späť k predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom a nepoškodenom obale, nesmie byť používaný ani poškodený a musí byť vrátený s kompletným obsahom (príslušenstvo, záručný list, návod a pod.)
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom a neporušenom stave a obale, ( poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) nie je predávajúci povinný tovar prevziať. V prípade vráteného tovaru v originálnom obale už otvorenom kupujúcim, bude tovar prekontrolovaný a v prípade zistenia poškodenia alebo prípadne nekompletného dodania doplnkov, do ktorého patria nálepky, označenia loga výrobcu umiestneného výrobcom na tovare) si predávajúci vyhradzuje právo náhrady spôsobnej škody.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám sumu za tovar, poníženú o prepravné náklady a balné, zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

V prípade, že sa tovar už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 7 pracovných dní).

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa zaväzujeme, že osobné údaje, ktoré poskytne kupújuci prostredníctvom objednávkového formulára nebudeme bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zakáznika kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:
*Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
*údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDcyN2Ey